ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สำนักวิจัยฯ

Posted in ตารางปปช

แบบ ปปช.07
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่การก่อสร้าง 
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

พิมพ์