• หน้าแรก
  • ตารางปปชโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์

แบบ ปปช.07
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่การก่อสร้าง 
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

พิมพ์ อีเมล